Privacy Lvv

PrivacyLiefde voor Voeten

Medisch pedicure Jacqueline van der Ham is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Inhoud

 1. Privacy beleid
 2. Contact gegevens
 3. Persoonsgegevens die ik verwerk
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 5. Doel verwerking persoonsgegevens
 6. Geautomatiseerde verwerking
 7. Hoelang ik persoonsgegevens bewaar
 8. Het delen van persoonsgegevens met derden
 9. Cookies of vergelijkbare technieken
 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 11. Beveiliging persoonsgegevens
 12. In gaande per 01-04-2018

 

1 Privacy beleid

Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten. Daarbij gebruik ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt.

Dit betekend onder anderen dat ik:

 • Vermeld voor welk doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk.
 • Het verzamelen van persoons gegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten.
 • Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerk wanneer uw toestemming vereist is.
 • Uw gegevens niet doorverkoop aan derden.
 • Uw gegevens niet doorgeef aan derden, tenzij dit benodigd is voor het uitvoeten van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben.
 • U de mogelijkheid geef om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen.

 

2 Contact gegevens

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen via:

Website,     Liefde voor voeten

Telefoon     06-10505043

E-mail                 liefdevoorvoeten@gmail.com

 

3 Persoonsgegevens die ik verwerk

Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten verwekt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor en achternaam
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wie is uw Huisarts
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Medisch noodzakelijke gegevens, BV ziekte en/of medicatie

 

4 Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Al u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, vraag ik u contact met mij op te nemen.

 

5 Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten verwekt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, E-mailen, Appen of Sms’en indien dit nodig is om afspraken te maken of informatie met u te kunnen wisselen
 • Een factuur te kunnen maken, u te kunnen geven.

 

6 Geautomatiseerde besluitvorming

Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluit over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

7 Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor de belasting moet ik de administratie gegevens op de facturen 7 jaar bewaren, Medische gegevens moet ik 15 jaar bewaren. Dit is wettelijk verplicht voor een pedicure praktijk onderneming.

 

8 Delen van persoonsgegevens met derden

Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

9 cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Medisch pedicure praktijk, Liefde voor voeten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medisch pedicure praktijk Liefde voor voeten. Dat betekend dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemd organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via mail

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ zone (de strook met nummers) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, binnen 4 weken op uw verzoek.

 

Medisch pedicure praktijk Liefde voor voeten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in de dienen bij de nationale toezichthouder als ik niet voldoe, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autotiteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

11 Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Medisch pedicure praktijk Liefde voor voeten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzing is van misbruik, neem dan contact met mij op via de mail. Bij data lek zal ik dit doorgeven bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

12 Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01-04-2018.